Ładuję...

Cennik+ Dodaj ogłoszeniemenuclose

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.NASZENIERUCHOMOSCI.COM

ARTYKUŁ I
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie następujące określenia oznaczają:

1. Usługodawca – Fabryka Informacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mikołaja 9a, 47-400 Racibórz, z posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 639-200-59-80, oraz numer REGON 243468657, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000495952,
2. Serwis – serwis internetowy będący własnością Usługodawcy dostępny na stronie internetowej o adresie: www.naszenieruchomosci.com, w ramach którego świadczona jest przez Usługodawcę Usługa na rzecz Użytkowników,
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, właściwie reprezentowana na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, która uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Ogłoszenie – publikowane przez Użytkownika w Serwisie ogłoszenie, dotyczące sprzedaży, wynajmu lub poszukiwania nieruchomości,
5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
6. Operator płatności – zewnętrzne centrum rozliczeniowe, za pomocą którego przeprowadzane są płatności związane z zakupem usług za pośrednictwem Serwisu.
7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu.

ARTYKUŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy www.naszenieruchomosci.com oraz świadczone w ramach tego Serwisu Usługi są wyłączną własnością Usługodawcy.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom w ramach Serwisu w postaci pozwalającej na jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
4. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie:
a. komputera z dostępem do sieci Internet o minimalnej przepustowości 1 Mbit/s,
b. przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
c. działającego konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze.

ARTYKUŁIII
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy następujące Usługi i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe:
a. możliwość zamieszczenia płatnego Ogłoszenia,
b. możliwość płatnego wyróżniania Ogłoszeń,
c. możliwość korzystania z zasobów i informacji Serwisu,
2. Z Usług mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
3. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą środków dostępnych na stronie internetowej Usługodawcy.

ARTYKUŁ IV
OGÓLNE WARUNKI DODAWANIA OGŁOSZEŃ

1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w serwisie płatnych ogłoszeń.
2. W celu zamieszczenia płatnego ogłoszenia w sekcji „Dodaj Ogłoszenie”, Użytkownik powinien:
a) Wypełnić formularz zamieszczony na stronie Serwisu, w tym: wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką,
b) Dodać zdjęcia nieruchomości,
c) Wybrać jeden z trzech dostępnych pakietów opłaty za zamieszczenie ogłoszenia (Standard, Optimum lub VIP),
d) Wybrać rodzaj płatności,
e) Wpisać dane do faktury,
f) Zaakceptować regulamin Serwisu poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko wyboru tzw. checkbox,
g) Zaakceptować regulamin serwisu przelewy24 poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko wyboru tzw. checkbox,
h) Dokonać opłaty za zamieszczenie ogłoszenia, zgodnie z wybranym pakietem.
3. Użytkownik ma również możliwość dobrowolnego skorzystania z płatnej Usługi „Wyróżnij ogłoszenie”, która powoduje umieszczenie jego ogłoszenia na szczycie listy ogłoszeń. Wyróżnione Ogłoszenie będzie wyświetlało się w górnej części listy ogłoszeń wraz z innymi wyróżnionymi Ogłoszeniami oraz losowo z innymi wyróżnionymi Ogłoszeniami na stronie głównej Serwisu.
4. Po dokonaniu zapłaty i aktywacji Ogłoszenia, Użytkownik otrzyma od Usługodawcy wiadomość e-mail, w treści której znajdować się będzie link do ogłoszenia wraz możliwością jego edycji.
5. Po aktywacji opłaconego Ogłoszenia, bezpłatna edycja Ogłoszenia możliwa jest w ciągu 24 godzin od momentu aktywacji. Po tym czasie edycja Ogłoszenia wiąże się z dodatkowa opłatą, która wynosi 50% kwoty wybranego pakietu zapłaty za Ogłoszenie.
6. Zamieszczając ogłoszenie w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że dane zawarte w ogłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
7. W przypadku gdyby dane zawarte w ogłoszeniu nie były zgodnie ze stanem faktycznym, Użytkownik, który zamieścił Ogłoszenie, ma obowiązek edytować Ogłoszenie w celu wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym lub usunąć Ogłoszenie w całości.
8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną za treść Ogłoszenia, które zamieścił.
9. Użytkownik ma obowiązek usuwania nieaktualnych Ogłoszeń na bieżąco.
10. Zamieszczając Ogłoszenie, Użytkownik ma obowiązek dokonać tego w języku polskim, z zachowaniem zasad ortografii i stylistyki oraz dobrych obyczajów, a także z poszanowaniem obowiązującego prawa.
11. Usługodawca ma prawo do usunięcia Ogłoszenia naruszającego obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
12. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Ogłoszenia niespełniającego warunków niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo zwrócić się do Użytkownika o sprostowanie Ogłoszenia, a w przypadku braku reakcji z jego strony do edycji lub usunięcia Ogłoszenia.
13. O kolejności wyświetlania Ogłoszeń decyduje Usługodawca.
14. Ogłoszenia, których czas prezentacji w Serwisie dobiegł końca, a nie zostały przedłużone przez Użytkownika, zostają usunięte z Serwisu.
15. W celu poszerzenia grona odbiorców, Usługodawca może reklamować i prezentować Ogłoszenia znajdujące się w Serwisie, na innych portalach i stronach internetowych, na co Użytkownik wyraża zgodę, jednocześnie udzielając Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji do korzystania z majątkowych praw autorskich przysługujących Użytkownikowi do treści i zdjęć zawartych w Ogłoszeniu, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz w zakresie rozpowszechniania utworu.
16. Korzystanie z zasobów Serwisu jest bezpłatne, z wyjątkiem Usług, które w wyraźny sposób oznaczone zostały jako Usługi płatne.

ARTYKUŁ V
PŁATNOŚCI I RODZAJ ŚWIADCZONEJ USŁUGI

1. Użytkownik, pragnący zamieścić w Serwisie ogłoszenie płatne zobowiązany jest dokonać stosownej opłaty na zasadach określonych w Regulaminie oraz informacji zamieszczonych w Serwisie.
2. Cena danego Pakietu każdorazowo prezentowana jest w Serwisie i jest wiążącą częścią zawieranej umowy.
3. Opłaty w ramach korzystania z Usług znajdujących się na stronie internetowej Serwisu, dzielą się na:
a) Opłaty związane z wybranym pakietem:
• Pakiet Standard – za zamieszczenie Ogłoszenia na 10 dni,
• Pakiet Optimum – za zamieszczenie Ogłoszenia na 30 dni,
• Pakiet VIP – za zamieszczenie Ogłoszenia na 90 dni,
b) Opłata za zamieszczenie Ogłoszenia o poszukiwaniu nieruchomości do wynajęcia na 14 dni.
c) Opłata za skorzystanie z płatnej Usługi „Wyróżnij ogłoszenie”, która powoduje umieszczenie Ogłoszenia na szczycie listy ogłoszeń.
4. Wszelkie opłaty w ramach Serwisu, mogą być dokonywane za pośrednictwem Operatora płatności.
5. Serwis należący do Usługodawcy, oferuje następujące metody płatności realizowane za pośrednictwem Operatora Płatności:
a) Płatność BLIK,
b) Płatność przelewem internetowym,
c) Płatność kartą kredytową i debetową, wydaną przez polski bank.
6. Wszelkie szczegóły i warunki realizowania płatności określone zostały w regulaminie Operatora Płatności.
7. Za termin zrealizowania płatności, uznaje się moment uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
8. Po dokonaniu płatności przez Użytkownika, Usługodawca przystąpi niezwłocznie do aktywowania Ogłoszenia.

ARTYKUŁ VI
CZAS TRWANIA USŁUGI

1. Czas trwania Usługi zamieszczenia Ogłoszenia o sprzedaży lub wynajmie nieruchomości uzależniony jest od rodzaju pakietu, wybranego przez Użytkownika i odpowiednio wynosi:
a) 10 dni od dnia aktywowania Ogłoszenia – w przypadku wyboru pakietu Standard,
b) 30 dni od dnia aktywowania Ogłoszenia – w przypadku wyboru pakietu Optimum,
c) 90 dni od dnia aktywowania Ogłoszenia – w przypadku wyboru pakietu VIP.
2. Czas trwania Usługi zamieszczenia Ogłoszenia o poszukiwaniu nieruchomości, wynosi 14 dni od dnia aktywowania Ogłoszenia.
3. Czas trwania Usługi „Wyróżnij ogłoszenie”, uzależniony jest od rodzaju pakietu, wybranego przez Użytkownika i odpowiednio wynosi:
a) 10 dni od dnia aktywowania Ogłoszenia – w przypadku wyboru pakietu Standard,
b) 30 dni od dnia aktywowania Ogłoszenia – w przypadku wyboru pakietu Optimum,
c) 90 dni od dnia aktywowania Ogłoszenia – w przypadku wyboru pakietu VIP.
4. W przypadkach określonych w Artykule IV ust. 11 i 12, a także Artykule VIII ust. 13, 14 i 15 niniejszego Regulaminu, okres trwania Usługi może ulec skróceniu.

ARTYKUŁ VII
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Użytkowników.
2. Użytkownik zobowiązany jest nie naruszać dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz nie przyczyniać się do łamania praw własności intelektualnej a także innych obowiązujących przepisów. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za to, aby stworzone i udostępnione przez niego informacje oraz inne czynności nie naruszały przepisów obowiązującego prawa, bądź dóbr osobistych osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzone za pomocą Serwisu wszelkie materiały zarówno w trakcie trwania Usługi, jak i po jej zakończeniu. Niniejszym Użytkownik oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystania wszelkich zdjęć, grafiki, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej do materiałów którymi się posługuje. Zabronione jest korzystanie z powyżej wymienionych elementów bez zgody właścicieli.
4. Zabronione jest uzupełnianie zasobów Serwisu treściami nieadekwatnymi do miejsca i celu danego pola tekstowego.

ARTYKUŁ VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z należytą starannością i bez wad.
2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych. Usługodawca nie odpowiada również za problemy techniczne powodowane niespełnieniem przez Użytkownika wymogów technicznych lub brakiem jego dostępu do Internetu.
3. Usługodawca ma prawo rozwijać, modyfikować i aktualizować Usługi, co nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Użytkownika.
4. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.
5. Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Serwisie elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Serwisu i jego logotypu jest Usługodawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność Usługodawcy bez jego wyraźnej zgody.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane przez Użytkownika w serwisie treści i materiały, w szczególności za udostępnianie treści i materiałów innym Użytkownikom.
7. O czasowych przerwach w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi Użytkownik zostanie poinformowany ze stosownym wyprzedzeniem.
8. Usługodawca ma prawo do sprzedaży w szczególności: Serwisu, domeny internetowej, całości lub wydzielonej części przedsiębiorstwa oraz firmy, jak również do dokonania zmiany nazwy firmy, nazwy świadczonych usług oraz nazwy Serwisu a to bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników.
9. Usługodawca ma prawo do edycji zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie informacji i materiałów, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania Serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę.
10. Usługodawca nie odpowiada za rzetelność i prawdziwość wprowadzanych przez Użytkowników danych. Usługodawca udostępnia wyłącznie możliwość zamieszczania ogłoszeń.
11. Problemy techniczne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu
należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com
12. Usługodawca nie jest stroną ewentualnych transakcji zawieranych przez Użytkowników i nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności, w szczególności za prawdziwość, cenę, jakość, bezpieczeństwo oferowanych przez Użytkownika nieruchomości.
13. Usługodawca, nie weryfikuje dokładności wprowadzonych przez Użytkownika danych. Zatem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za sytuacje związane z naruszeniem ich praw przez Użytkowników. Usługodawca nie ma też wpływu na ewentualnie podszywanie się pod Użytkowników przez osoby trzecie.
14. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.
15. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Usługodawca może zastosować następujące sankcje:
a. oficjalne ostrzeżenie,
b. zawieszenie prawa do korzystania z Serwisu,
c. usunięcie z Serwisu.

ARTYKUŁ IX
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Serwisie elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Serwisu i jego logotypu, tekstów i opisów jest Usługodawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność Usługodawcy bez jego wyraźnej zgody.
2. Użytkownik zamieszczający zdjęcia lub inne utwory w rozumieniu prawa autorskiego udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu przez czas aktywacji ogłoszenia i w zakresie niezbędnym do wyświetlenia ogłoszenia w Serwisie.
3. Niedozwolone jest kopiowanie i naśladowanie całości lub części Serwisu, interfejsów użytkownika, w tym architektury informacji, koncepcji, wszelkich treści, tekstów, projektów graficznych (design), dzieł plastycznych, fotografii, logotypów, znaków towarowych, dźwięków i muzyki, animacji, zachowań i rozwiązań interfejsowych. Podlegają one ochronie wynikającej z prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz innych praw własności intelektualnej i praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Niedozwolone jest dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Serwisu. Niedozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych oprogramowania.
5. Niedozwolone jest stosowanie w jakimkolwiek zamiarze i w stosunku do jakiejkolwiek części Serwisu tzw. głębokiego linkowania („deep-linking”), a także korzystania z urządzeń, procedur lub oprogramowania, które mogą zakłócać zwykłe działanie Serwisu.

ARTYKUŁ X
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usługi zamieszczenia Ogłoszenia.
2. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Użytkownik powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy jednoznaczne i wyraźne oświadczenie i wysyłać je na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ARTYKUŁ XI
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.
2. Usługodawca informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne do realizacji Usługi. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych podanych w formularzu powoduje, że dalsze korzystanie z Usługi może okazać się niemożliwe, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

ARTYKUŁ XII
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
2. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: biuro@naszenieruchomosci.com
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,
b. dokładne oznaczenie zamieszczonego Ogłoszenia,
c. dokładny opis przedmiotu reklamacji,
4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

ARTYKUŁ XIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie będą wywierały skutków w stosunku do Usług zakończonych oraz Usług będących w trakcie realizacji.
2. W kwestiach pominiętych przez treść regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Wyróżnione oferty

Partnerzy serwisu

Kontakt do biura
phone_iphone32 415 18 66
emailbiuro@naszenieruchomosci.com
place47-400 Racibórz, ul. Mikołaja 9a
2024 Margomedia

Klauzula informacyjna RODO - polityka prywatności

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek") w celu: administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług, w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). W tym przypadku, cookie przechowuje informację o unikalnym identyfikatorze sesji. "Ciasteczka" nie przechowują danych prywatnych dotyczących użytkownika, takich jak: imię, nazwisko, hasło, lokalizacja lub adres IP. Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. Wtedy też, okienko z tą informacją nie będzie pojawiać się ponownie. Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.